บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด
CH.MITRYONT 1993

ข้อมูลบริษัท

สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
ประธานบริษัท ช. มิตรยนต์ 1993 จำกัด

บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด

บริษัท ช. มิตรยนต์ 1993 จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีผลงานการดำเนินงานก่อสร้างมายาวนาน บริษัทก่อตั้งเมื่อ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยมีคุณสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับสืบทอดกิจการรับเหมาก่อสร้างมาจากบิดา คือ คุณพิชิต ตันดิลกตระกูล ในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ช. มิตรยนต์ ก่อสร้าง สำนักงานบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะงานของบริษัทฯในระยะแรก ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานทุกประเภทโดยมีลูกค้าทั้งจากภาครัฐและเอกชน แต่ต่อมาบริษัทฯได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดขอบเขตประเภทงานรับเหมาก่อสร้างเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงเน้นงานรับเหมาก่อสร้าง ประเภทงานโยธาเป็นส่วนใหญ่ เช่น งานก่อสร้างทางหลวง ก่อสร้างระบบชลประทาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยรับงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

บริษัท ช. มิตรยนต์ 1993 จำกัด โดยผู้บริหารชุดปัจจุบัน มีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ทั้งในด้านคุณภาพของงานที่รับเหมาและพัฒนาองค์กรของบริษัทฯ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีการก่อสร้าง เครื่องจักรกลสมัยใหม่ เทคนิคการก่อสร้างที่รวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อให้แข่งขันกับตลาดก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต ต่อไปได้

พันธกิจ

บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 เป็นรับเหมาก่อสร้างที่มีแนวทางการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพและมีความซื่อตรงต่อลูกค้า ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างผลงาน

  • งานก่อสร้างฟื้นฟูบูรณะถนนลาดยางจากอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ มูลค่างาน 100 ล้านบาท
  • งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ มูลค่างาน 105 ล้านบาท
  • งานประตูควบคุมน้ำระบบชลประทาน มูลค่างาน 27 ล้านบาท
  • งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มูลค่างาน 20 ล้านบาท
  • งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย Living Place Apartment มูลค่างาน 25 ล้านบาท
  • งานก่อสร้างถนนทางหลวง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
  • งานก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลตลาดแค
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย Living Place Apartment
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย Living Place Apartment
งานก่อสร้างฟื้นฟูบูรณะถนนลาดยางจากอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ
งานก่อสร้างฟื้นฟูบูรณะถนนลาดยางจากอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ
งานก่อสร้างถนน โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
งานก่อสร้างถนน โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
งานก่อสร้างถนน โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
งานประตูควบคุมน้ำระบบชลประทาน
งานประตูควบคุมน้ำระบบชลประทาน
งานประตูควบคุมน้ำระบบชลประทาน
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พิมาย, ชัยภูมิ

บริษัทในเครือและกิจการร่วมค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตรุ่งเรือง เค อาร์

ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ รับเหมางานท่อระบายน้ำ
64/9-11 หมู่ที่ 1 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420
โทรศัพท์ : 044-201024-5, 044-917036-8
โทรสาร (FAX) : 044-917037

The Living Place Apartment

Fully furnished apartment with stylish interior, best service with all facilities similar like hotel.
เลขที่ 2 ถนนมุขมนตรี ซอยสืบศิริ 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
เว็บไซต์ : www.theliving-place.com
โทรศัพท์ : 081-2667232, 044-205101, 081-0677997

ติดต่อ

ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด

รับเหมาก่อสร้างงานโยธา

64 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 044-201024-5, 044-917036-8

โทรสาร (FAX) : 044-917037

E-mail : ch.mitryont1993@hotmail.com