บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด
CH.MITRYONT 1993

ข้อมูลบริษัท

สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
ประธานบริษัท ช. มิตรยนต์ 1993 จำกัด

บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด

บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีผลงานการดำเนินงานก่อสร้างมายาวนานกว่า 30 ปี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ผู้บริหารชุดปัจจุบันนำโดย คุณสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

ในช่วงระยะแรกของการดำเนินกิจการนั้น บริษัทฯรับงานก่อสร้างงานทุกประเภทโดยมีลูกค้าทั้งจากภาครัฐและเอกชน แต่ต่อมาบริษัทฯได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดขอบเขตประเภทงาน เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯในระยะยาว ดังนั้น จึงเปลี่ยนมาเน้นการรับงานก่อสร้าง ประเภทงานโยธา จากหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างผลงานเช่น งานก่อสร้างถนนทางหลวง งานก่อสร้างระบบชลประทาน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 และบริษัทในเครือ เป็นหนึ่งในบริษัทก่อสร้างชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับและมีผลงานก่อสร้างที่ได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสมบูรณ์ของผลงานและก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

บริษัท ช. มิตรยนต์ 1993 จำกัด โดยผู้บริหารชุดปัจจุบัน มีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ทั้งในด้านคุณภาพของงานที่รับเหมาและพัฒนาองค์กรของบริษัทฯ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีการก่อสร้าง เครื่องจักรกลสมัยใหม่ เทคนิคการก่อสร้างที่รวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อให้แข่งขันกับตลาดก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต ต่อไปได้

พันธกิจ

บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 เป็นรับเหมาก่อสร้างที่มีแนวทางการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพและมีความซื่อตรงต่อลูกค้า ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างผลงาน

  • งานก่อสร้างและยกระดับชั้นทางถนนทางหลวง
  • งานปรับปรุงทิศทางจราจรและยกประสิทธิภาพความปลอดภัยบนถนนทางหลวง
  • งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
  • งานก่อสร้างระบบชลประทาน ก่อสร้างระบบแก้มลิงอ่างเก็บน้ำและระบบระบายน้ำ
  • งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและก่อสร้างโรงเรียน
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย Living Place Apartment
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย Living Place Apartment
งานก่อสร้างฟื้นฟูบูรณะถนนลาดยางจากอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ
งานก่อสร้างฟื้นฟูบูรณะถนนลาดยางจากอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ
งานก่อสร้างถนน โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
งานก่อสร้างถนน โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
งานก่อสร้างถนน โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
งานประตูควบคุมน้ำระบบชลประทาน
งานประตูควบคุมน้ำระบบชลประทาน
งานประตูควบคุมน้ำระบบชลประทาน
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พิมาย, ชัยภูมิ

บริษัทในเครือและกิจการร่วมค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตรุ่งเรือง เค.อาร์.

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายท่อระบายน้ำคอนกรีต จำหน่ายวัสดุก่อสร้างประเภทงานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง

โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางแอสฟัลท์

ติดต่อ

บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

64 หมู่ที่1 ถ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420

โทรศัพท์: 044-201024-5

อีเมล์: ch.mitryont1993@hotmail.com